مدیر اموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد

مفاهیم مدیریت و مدیریت آموزشی
وظایف و ویژگی های مدیریت آموزشی
مهارت های مدیریت
نظریه های مدیریت و تاثیر آن بر مدیریت آموزشی

– اصول مقدماتی حسابداری و حسابرسی
– مفاهیم امورمالی و بودجه بندی
– مراکز مالی و اداری مرتبط
– درآمدهای و هزینه های آموزشگاه
– روش های نظارت بر امورمالی آموزشگاه

 

مشاهده محصول