كاربر گياهان دارويي

كاربر گياهان دارويي كسي است كه بتواند از عهده تشخيص گياهان دارويي ، طبقه بندي ، توزين ، تبخير ،
خشك كردن گياهان ، عصارگيري ، بسته بندي و ساخت داروهاي گياهان تركيبي برآيد

 

نمایش محصول