دکتر فرنوشا خانی

دکتری تخصصی شیمی آلی

فوق دکتری ساخت نانو دارو

عضو انجمن شیمی آمریکا

مدرس رسمی و ابلاغ دار فنی و حرفه ای