دکتر فرنوشا خانی

,
دکتری تخصصی شیمی آلی فوق دکتری ساخت نانو دارو عضو انجمن شیمی آمریکا مدرس رسمی و ابلاغ دار فنی و حرفه ای