دسته: مدرسین

دکتر فرنوشا خانی

دکتری تخصصی شیمی آلی فوق دکتری ساخت نانو دارو عضو انجمن شیمی آمریکا مدرس رسمی و ابلاغ دار فنی و حرفه ای

ادامه مطلب