نمرات کتبی هنرجویان پاکسازی پوست صورت

نمره کتبی

تاریخ تولد

نام و نام خانوادگی

55

1369/07/13

پریسا آقاجانی

65

1373/04/31

فرزانه افصحی

82.5

1369/06/19

سیران خضری

85

1362/12/11

ربابه سادات میرمحمدعلی

95

1372/12/09

پریسا نقوی

95

1364/06/30

ندا میرجلیلی