خدمات آموزشی

رشته های خدمات آموزشی

 • پداگوژی 
 • مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد
 • مشاور تاسیس آموزشگاه 
 • مربی مهد کودک
 • مدیر مهد کودک
 • پیشگیری از اعتیاد
 • آزمونگری
 • تند خوان
 • مراقبت از آزمون
 •  مدیر مهد کودک
 •  مددیار خانواده معتاد
 •  مددیار بازپروری اعتیاد
 •  مامور اورژانس اجتماعی
 •  مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 
 • روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 
 • مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی
 •  مدیر مهارت و دانش رفتار بکارگیری امور حقوقی کودک
 •  مشاور خرید و فروش خودرو 
 • مشاور مشاغل حل مسئله در محیط کار 
 • کارشناسی آسیب های اجتماعی 
 • کارشناس پرورش کودک خلاق 
 • تربیت مربی خلاقیت 
 •  مشاور هوش حرکتی 
 •  کار آفرین پروری مادران 
 • تدوین کننده استاندارد آموزشی 
 • دستیار پژوهشگر 
 • پژوهشگر مربی سواد آموزی
 •  کارشناس آموزش ارزیابی درونی مراکز آموزشی 
 • برنامه ریز امور اقتصادی _ اجتماعی خانواده 
 • مدیریت اضطراب و بیان نافذ سخنران حرفه ای 
 • آموزش حقوق شهروندی 
 • مشاور و هدایت آموزشی آفرینشگر 
 • مدیریت اثر بخش 
 • آموزش با پیاده سازی iso 10015 
 • ساماندهی محیط کار 
 • تکنیک های تدوین چشم انداز 
 • تهیه و تدوین پروپوزال 
 • برنامه ریز استراتژیک
 •  توسعه توانمتدی های شخصی 
 • تسهیلگری پرورش رشد حرکتی کودک 
 • خلاقیت و نو آوری در محیط کار
 •  بکارگیری تفکر مکتوب 
 • مقاله نویسی حرفه ای 
 • نظارت بر حوزه آزمون
 •  ایده یابی در کسب و کار 
 • سالمند یاری
 •  مدیریت زمان
 •  مراقبت جسمی از سالمند
 •  تسهیلگری کسب و کارهای گروهی 
 • مدیر آموزش تشکیل صندوق های خرد محلی
 •  شخصیت شناسی به روش MBTI 
 • مربیگری مغز 
 • نگارش اسناد رسمی 
 • برقراری ارتباط موثر با رویکرد NLP 
 • اجرای پیش فرض های توسعه فردی با رویکرد NLP
 •  مدیریت ساختار کلامی با رویکرد NLP 
 • مدیریت فردی با رویکرد NLP 
 • مدیریت زمان با رویکرد NLP 
 • رفع موانع ذهنی و رفتاری در توسعه فردی با رویکرد NLP 
 • هدف سازی با رویکرد NLP 
 • تجزیه و تحلیل رفتار با مدل رفتارشنلسی DISC 
 • بکار گیری روش نونته سوری در آموزش