برچسب: نمرات

نمرات کتبی هنرجویان پاکسازی پوست صورت

نمره کتبی تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 55 1369/07/13 پریسا آقاجانی 65 1373/04/31 فرزانه افصحی 82.5 1369/06/19 سیران خضری 85 1362/12/11 ربابه سادات میرمحمدعلی 95 1372/12/09 پریسا نقوی 95 1364/06/30 ندا میرجلیلی

ادامه مطلب