نوشته‌ها

خشک کردن گیاهان دارویی

شرح استاندارد آموزش خاص: خشک کردن گیاهان دارویی استانداردی آموزشی است در گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های بسته بندی گیاهان دارویی خشک، خشک کردن گیاهان دارویی، نگهداری گیاهان دارویی خشک، کنترل رطوبت و نگهداری در محل ب…