نوشته‌ها

تهیه صابون هاي گیاهی

,
شرح استاندارد آموزش خاص : تهیه صابون هاي گیاهی استاندارد آموزشی از گروه گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی می باشد و شامل مهارتهاي بررسی صابون هاي گیاهی و مواد اولیه صابون هاي گیاهی و گیاهان دارویی پاك کننده و کف کننده، بررسی وسایل و تجهیزات،…