نوشته‌ها

تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی

تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های استخراج مواد موثره گیاهان دارویی توسط دمکردن، استخراج مواد موثره گیاهان دارویی توسط خیساندن )ماسراسیون(، آماده سازی اندام گیاهی …