نوشته‌ها

بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي

شرح استاندارد آموزش شايستگي : بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي يکي از شايستگي های حوزه گیاهان دارويي مي باشدد کده شدامل کارهدای شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج و طبايع 4 گانه ، ترکیب مواد موثره گیاهدان و تداثیر آن بدر مدزاج ، شناسدايي مزاجهای …