پداگوژی

, ,
در دنیای پیچیده امروز هیچکس بی نیاز از آموزش نیست و آموزش بخش عظیمی از زندگی انسان ها آنها را  تشکیل داده است  . همه ما در زندگی آموزش های مختلفی را گذرانده ایم و لحظاتی را به یاد می آوریم که چگونه در کلاس نشستیم ،چگونه گوش دادیم ، چگونه حفظ…