نمرات کتبی مرداد ماه و عملی چهار و پنج مهرماه مراقبت زبایی

اسمکتبیعملیرشته
مهسا سادات حسنی8092اکستیشن مژه
نازنین فرازی87.590اکستیشن مژه
فاطمه درخشانی پور77.593کاربرموادشیمیایی
سمیرا. عبدی8093کاربرموادشیمیایی
سمیرا سهرابی67.592کاربرموادشیمیایی
راضیه عالمی77.593کاربرموادشیمیایی
نازنین جلیلی8592ارایشگر  دائم
زهرا سادات امیری7094ارایشگر  دائم
فاطمه ایزدیار8590ارایشگر  دائم
ملیحه قطان کاشانی92.593ارایشگر  دائم
نازنین خزایی72.591ارایشگر  دائم
حمیده درزی 72.591ارایشگر  دائم
مژده  طیبی67.593ارایشگر صورت
زیبا باهوش77.594متعادل ساز
زیبا باهوش62.595ارایشگر عروس 
الهام مرادی7091ویتامینه مو
الهام مرادی8093صاف کردن مواحیا وپروتینه 
بهناز جعفری7592استفاده ازژل
بهناز جعفری77.591ارایشگرناخن
زهره غفاری87.591ارایه توصیه مراقبت پوست
ازاده خراسانی97.595ارایه توصیه مراقبت پوست
شهرزاد مهرابی کندسر9595ارایه توصیه مراقبت پوست
افسر شهبازی6595ماساژ سروگردن وصورت
 رویا شفاعی6591ماساژ سروگردن وصورت
فاطمه گلستانی8590ارایشگر وپیرایشگر
بهاره  آشتیانی پور87.591پاکسازی صورت
عاطفه حاجی علی اکبری92.591پاکسازی صورت
فاطمه ربیعی کوهرودی6093پاکسازی صورت
فاطمه روزبیانی9093پاکسازی صورت
منصوره صادقی77.591پاکسازی صورت
شقایق زارعی بایگی87.590پاکسازی صورت
اناهیتا لایق طهرانی92.590پاکسازی صورت
لیلا منتظری انصاف8091پاکسازی صورت
ملیکا نامجو مطلق77.591پاکسازی صورت
بیتا نوشیروانی77.591پاکسازی صورت
لیلا بنی اسدی شیراز72.595پاکسازی صورت
مطهر حسینی8093پاکسازی صورت
  زهرا دا‌وری شلمزاری8093پاکسازی صورت
نسا رحیمی9594پاکسازی صورت
زهرا شریفی72.592پاکسازی صورت
سحر صداقتی8593پاکسازی صورت
الناز درون پرور9090پاکسازی صورت
سارا گیاه چی9592پاکسازی صورت
الهام نوری82.592پاکسازی صورت
زهرا بشیرگنبدی82.594پاکسازی صورت
مریم بر‌مند شریفی8592پاکسازی صورت
افسانه حبیبی92.593پاکسازی صورت
مریم  مدرسی8092پاکسازی صورت
الهه اهرابی5592پاکسازی صورت
شهررزاد  رسته87.593پاکسازی صورت
نعیمه   منظوری9594پاکسازی صورت
مهری تقی پور8092پاکسازی صورت
سمیه  یزدانی چم زینی87.592پاکسازی صورت
مانلی انصاری  مود92.594پاکسازی صورت
نرگس الماسی زفره ئی87.591پاکسازی صورت
الناز تقوی9093پاکسازی صورت
تینا  تقوی6093پاکسازی صورت
مائده ثابتی منش9093پاکسازی صورت
الهه محمدی9093پاکسازی صورت
زهرا. مرتضوی82.592پاکسازی صورت
سیده لیلا رحمتی67.590پاکسازی صورت
رویا شفائی87.591پاکسازی صورت
فرخنده فصیحی رامندی9594پاکسازی صورت
شهرزاد مهرابی کندسر9092پاکسازی صورت
لیلا   ثقفی7593پاکسازی صورت
فاطمه.  حسینی9595پاکسازی صورت
سارا.   چراغی8593پاکسازی صورت
سحر نظامی وند چگینی92.592پاکسازی صورت
سمیرا خدیوی92.592پاکسازی صورت
نیلوفر اسدی9592پاکسازی صورت
ازاده خراسانی97.595پاکسازی صورت
معصومه دبیریان87.591پاکسازی صورت
ایناز ساکی92.592پاکسازی صورت
زهره غفاری9092پاکسازی صورت
زهرا مصطفوی مرشت87.591پاکسازی صورت
فاطمه.  پیوندی97.595پاکسازی صورت
نگار کمالی خوشخلق92.592پاکسازی صورت
مینا دارابی97.595پاکسازی صورت
ماریه رنجبر92.593پاکسازی صورت
مائده سالاریان9093پاکسازی صورت
محبوبه موید72.591پاکسازی صورت
گلشن  رحمتی7598پاکسازی صورت
.