نمرات کتبی هنرجویان مراقبت زیبایی بهمن ماه و عملی 14 اسفند کلیک کنید

1

نمرات مراقبت زیبایی 1401/11/17 کلیک کنید

2

نمرات کتبی پاکسازی پوست و صورت کلیک کنید

3

نمرات کتبی و عملی 29 فروردین کلیک کنید

4

نمرات کتبی فروردین و عملی 20 اردیبهشت کلیک کنید

5

نمرات آزمون کتبی خرداد و آزمون عملی مراقبت زیبایی ۱۳ تیر کلیک کنید

6

ازمون مراقبت زیبایی ازمون کتبی تیر ازمون عملی ۵-۶ شهریورماه کلیک کنید

7