خشک کردن گیاهان دارویی

شرح استاندارد آموزش خاص:

خشک کردن گیاهان دارویی استانداردی آموزشی است در گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های
بسته بندی گیاهان دارویی خشک، خشک کردن گیاهان دارویی، نگهداری گیاهان دارویی خشک، کنترل رطوبت و
نگهداری در محل بوده و با مشاغلی همچون فروشندگان محصوالت ارگانیک و تولید کنندگان فرآورده های سنتی و
فروشندگی گیاهان دارویی در ارتباط است.

 

  مشاهده محصول