تهیه نوشابه های ارگانیک

شرح استاندارد آموزش خاص:

تهیه نوشابه های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل
مهارتهای نگهداری نوشابه های ارگانیک بدون مواد نگهدارنده، انجام فرامین تدبیر کردن سرکه، خیساندن گیاهان می
باشد و با مشاغلی همچون فروشندگان محصوالت ارگانیک و تولید کنندگان فرآورده های صنایع غذایی در ارتباط است.

  مشاهده محصول