تهیه صابون هاي گیاهی

شرح استاندارد آموزش خاص :

تهیه صابون هاي گیاهی استاندارد آموزشی از گروه گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی می باشد و شامل مهارتهاي
بررسی صابون هاي گیاهی و مواد اولیه صابون هاي گیاهی و گیاهان دارویی پاك کننده و کف کننده، بررسی وسایل و
تجهیزات، روغن هاي گیاهی مورد استفاده در صابون هاي گیاهی، انجام روش هاي ساخت صابون هاي گیاهی، قالب
هاي صابون، نگهداري و بسته بندي صابون هاي گیاهی می باشد.

 

نمایش محصول