تهیه شربت های ارگانیک

تهیه شربت های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل
مهارت های نگهداری شربت های ارگانیک بدون مواد نگهدارنده، انجام فرامین و آماده کردن بذر ریحان، انجام
فرامین و آماده کردن بذر خاکشیر و دیگر بذرها، انتخاب ظروف مناسب برای شربت ها بوده و با مشاغلی همچون
فروشندگان محصوالت ارگانیک و تولید کنندگان فرآورده های صنایع غذایی در ارتباط است.

  مشاهده محصول