تهیه دمنوش های ارگانیک

تهیه دمنوش های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که دارای
مهارت های رعایت اصول تغذیه و پیشگیری از بیمار شدن بدن، نگهداری دمنوش ها، کنترل کیفی مواد اولیه
گیاهی، کنترل اوزان بسته های مواد اولیه بوده و با مشاغلی همچون فروشندگی گیاهان دارویی و کاربر گیاهان
دارویی در ارتباط است.

  مشاهده محصول