تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی

تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
که شامل مهارت های استخراج مواد موثره گیاهان دارویی توسط دمکردن، استخراج مواد موثره گیاهان دارویی
توسط خیساندن )ماسراسیون(، آماده سازی اندام گیاهی برای تقطیر، کنترل فرآیند تولید عرق های گیاهی بوده و
با مشاغلی همچون فروشندگی گیاهان دارویی در ارتباط است.

 

نمایش محصول :