بررسی کرم های گیاهی

شرح استاندارد آموزش خاص :

بررسی کرم های گیاهی استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارتهای
ساخت کرم پایه گیاهی، ساخت کرم ها با پایه گیاهی، اصول استفاده از مواد نگهدارنده، اصول بسته بندی کرم های
گیاهی، شناخت پودرهای گیاهی، اصول نگهداری کرم های گیاهی که با مشاغل هایی همچون مشاور پوست و مو و
زیبایی، فروشندگان کرم های آرایشی و بهداشتی در ارتباط است.

 

  مشاهده محصول