بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک

شرح استاندارد آموزش خاص:

بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان
دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های عملیات استخراج رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان)مانند پنیرک،
بنفشه، چای ترش، زعفران، گل گاوزبان، گلرنگ ( ، انتخاب ظروف مناسب در حین استخراج، نحوه استخراج رنگ های
آرایشی و بهداشتی از گیاهان، انتخاب ظروف مناسب جهت بسته بندی می باشد و با مشاغل تامین کننده مواد اولیه
لوازم آرایشی و بهداشتی در ارتباط است.

 

  مشاهده محصول