بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي

شرح استاندارد آموزش شايستگي :

بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي يکي از شايستگي های حوزه گیاهان دارويي مي باشدد کده شدامل کارهدای
شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج و طبايع 4 گانه ، ترکیب مواد موثره گیاهدان و تداثیر آن بدر مدزاج ، شناسدايي
مزاجهای اصلي و نشانه های آن، شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج است و بدا مشداغلي همچدون فروشدندگان
گیاهان دارويي ، پرورش دهندگن گیاهان دارويي و … در ارتباط است .

 

نمایش محصول