استفاده از رنگ‌های سنتی و گیاهی در آرایش زنانه

استفاده از رنگ های سنتی و گیاهی در آرایش زنانه شایستگی است در حوزه مراقبت و زیبایی که فرد قادر به انجام رعایت بهداشت فردی و عموم، شناخت تاریخچه رنگهای سنتی، شناخت انواع رنگ های سنتی، استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی، آماده کردن و ساختن مواد مصرفی زدن مواد بر روی مو ها و تنظیم زمان میباشد.

 

مشاهده محصول